Coalitieakkoord 2018 - 2022

Financieel kader op detail

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Budgettair kader (exclusief maatregelen)

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Budgettair kader 2018

       5.376

       2.040

       8.569

     12.475

     14.679

      -2.295

Nieuwe ontwikkeling: verbeteren betaalgedrag parkeren 

       1.500

       1.500

       1.500

       1.500

HTM dividend jaarresultaat 2017

 AT  

       2.100

Ruimtelijk Economisch Investeringsstrategie (REIS)

          580

          580

          580

          580

          580

Minder kapitaallasten nieuwe investeringen door verlengen afschrijftermijn activa met een maatschappelijk nut

          262

          462

Vrijval Algemene Reserve na herijking risicomodel

       2.500

Structureel maken incidentele investeringen in MIP (vrijval activareserve) 

   145.000

    -10.200

    -10.200

    -10.200

    -10.200

Incidentele bijstelling gemeentefonds

       2.126

       2.125

       2.125

       2.125

Subtotaal Budgettair kader 

       9.976

   149.166

       2.125

       2.125

       2.125

          580

          449

       4.355

       6.821

      -9.953

Geld vrijmaken (inkrimpingen, verlagen kosten en verhogen baten)

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Vrijval uit reserves zonder beleidsmaatregelen

       9.700

Taakstellende opbrengst verkoop vastgoed 

       2.350

       2.350

       2.350

       2.350

Schrappen plan brug over de pijp

       4.500

Verkoop Amerikaanse ambassade 

     11.500

Schrappen plan Migratiemuseum

          350

          350

          350

Bedrijfsrestaurant: efficiëntere bedrijfsvoering , incl. beprijzing

          500

          500

          500

          500

Effecten Buig op taakstelling 4 x 500 mensen extra van de bijstand aan het werk 

             -  

             -  

             -  

       5.800

Efficiencybezuiniging op de gemeentelijke organisatie

       3.000

       6.000

       9.000

     12.000

Taakstelling 1% beleidsdeel in de programma's 

       1.400

       2.800

       4.200

       5.600

OZB aanpassen op inflatie

       2.900

       4.900

       7.000

       9.200

Parkeerbelasting verhogen tarief 1e (naar € 5) en 2e (naar € 22,50) parkeervergunning

       2.500

       2.500

       2.500

       2.500

Parkeerbelasting 10 cent boven op de uurtarieven

       1.600

       1.600

       1.600

       1.600

Parkeerbelasting in centrum commercieel gebied naar € 4,50

       3.200

       3.200

       3.200

       3.200

Toeristenbelasting verhogen met € 1,00 per per persoon overnachting

       2.350

       2.350

       2.350

       2.350

Herstructureren welzijnsbeleid en budgetten

       1.000

       5.000

       6.000

       8.000

Subsidies Welzijn: maatwerk beschermd wonen

       1.000

       2.000

       3.000

       3.500

meer een eenduidiger marketing- en evenementenbeleid

       1.000

       1.000

       1.000

       1.000

Verkoop Eneco, wegvallen dividend

      -8.000

      -8.000

      -8.000

vervallen ambitie 700 extra statushouders (schrappen risicoreservering)

       2.500

Invoering abonnementstarief Wmo vooruitlopend op landelijke regelgeving

       1.800

       1.800

       1.800

       1.800

Slimmer organisteren taalonderwijs, tegengaan versnippering en verhogen effectiviteit

          500

          500

          500

          500

Subtotaal Geld vrijmaken

     16.700

     14.200

       2.700

       2.700

       2.350

             -  

     22.750

     26.150

     34.650

     49.550

Intensiveringen

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Vervanging infrastructurele kunstwerken

0

3.098

4.426

4.426

Incidentele kosten Buig i.v.m. taakstelling 4 x 500 mensen extra van de bijstand aan het werk 

5.000

5.000

5.000

3.000

Exploitatie strategisch vastgoed 

2.350

2.350

2.350

2.350

Van 6 naar 8 wethouders, inclusief versobering ondersteuning: geen extra vervoer, secretaresse van 2 fte naar 1,8 fte; bestuursadviseurs van 3 fte naar 2,5 fte

550

1.100

1.100

1.100

1.100

Voortzetting incidentele financiering diverse cultuurinstellingen (amendement Lakerveld c.a.)

840

840

Verbeteren opvang kwetsbare groepen (n.a.v. moties maatschappelijke opvang)

4.500

4.500

4.500

4.500

Afschaffen hondenbelasting (vanaf 2021)

2.000

2.000

Herstructureren welzijnsbeleid en budgetten; meer ruimte voor kleinschalige, innovatieve, wijkgerichte initiatieven

2.500

2.500

2.500

2.500

Heropening bibliotheek Bouwlust 

500

620

620

620

Economie

Ondernemers ombudsfunctie toevoegen

100

100

100

100

Wervingsfonds

2.000

Economie fonds

6.000

6.000

6.000

6.000

Structurele impuls Economie

6.000

6.000

6.000

6.000

Cultuur

Popmuseum RockArt naar Den Haag halen

500

Extra cultuurbudget: Kunstenplan

1.000

1.000

Extra cultuurbudget: uitbreiding projectsubsidies en amateurkunst

1.000

1.000

1.000

1.000

Incidentele financiering om transformatie Humanity House mogelijk te maken

200

200

Zorg en jeugd

Compensatie minima eigen bijdrage Wmo en uitvoering initiatiefvoorstel "Niet vraguh"

2.900

2.900

2.900

2.900

Veilig thuis

1.000

1.000

1.000

1.000

WSW-subsidie (afdekken tekort Haeghe groep)

2.300

1.700

1.100

500

Frictiekosten Haeghegroep

1.000

1.000

Sociaal Werkgeverschap: Jeugd, integrale aanpak jongeren met grote afstand tot arbeidsmarkt 

1.000

1.000

1.000

1.000

Jeugd; omwerken naar meer maatregelen in de sfeer van preventie

6.000

       6.000

       4.000

Wegwerken negatieve reserve Jeugd 

14.000

Extra aandacht voor bestrijden eenzaamheid

          500

          500

          500

          500

Openbare ruimte / handhaving / veiligheid

Doublet- en Geleenstraat kosten onderzoek mogelijkheden, projectbegeleiding

1.500

1.500

1.500

1.500

25 extra handhavers

375

750

1.125

1.875

Openbare toiletten 

150

150

150

150

Extra (straat)bomen & groen 

2.500

2.500

2.500

2.500

Opknapbeurt achterstallig onderhoud Kraaijensteijn fase 2, Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve

1.000

3.000

6.000

Veiligheidsprioriteiten portefeuille burgemeester

1.000

1.700

1.700

1.700

1.700

Onderwijs

projectgeld i.v.m. ambitie start Haagse lerarenopleiding 

500

Onderwijshuisvesting: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand)

300

600

1.000

Aanpak laaggeletterdheid

1.000

1.000

1.000

1.000

Opvang rijksbezuiniging onderwijsachterstandenbeleid

1.800

1.800

1.800

1.800

Sport

zwembad Zuiderpark wordt versterkt met een buitenpad

300

468

Let's stck together: athletic skills track 

60

60

60

WK zeilen

3.000

Groei en bestaande stad

Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw

15.000

15.000

Herhuisvesten KB

15.000

Mobiliteit

Ongelijkvloerse verkeersoplossing Lozerlaan- Erasmusweg

1.173

Onderdoorgang Hildebrandplein 

1.333

Programma fiets; reguliere investering/verbeteren. 

700

1.500

1.500

1.500

Doorzetten subsidies vervuilde auto's en brommers inruilen

300

300

300

300

Herinrichting van de Gedempte Gracht als alternatieve fietsroute voor Grote Marktstraat

700

700

700

Eenrichtingsverkeer Mauritskade

700

700

Vereenvoudiging verkeerstromen 7-sprong

350

350

Verkeersveiligheid

3.500

3.500

3.500

Duurzaamheid

Realiseren duurzame en betaalbare warmte: ontwikkelen groot aantal lokale duurzame bronnen, geothermie, warmte uit riolering en oppervlaktewater

4.500

4.500

4.500

4.500

Subtotaal Intensiveringen

     24.350

     55.990

     71.390

     34.750

     32.800

          550

     21.325

     27.278

     33.631

     37.455

Afspraken Verkoop ENECO

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Verkoop Eneco

PM

Verbeteren duurzame mobiliteit (fiets + OV) (50%)

PM

Light rail verbinding Koningscorridor Vanaf Leidschenveen, Binckhorst, ADO, CS, Madurodam, Internationale zone, Scheveningen Metrolijn vanaf tramtunnel Leyenburg

Aftakking internationale zone: ondergrondse kruising Scheveningse weg/Teldersweg 

Versnellen OV

OV verbinding Norfolkterrein (keuze tracé)

Investeringen Programma fiets, fietstunnel Zuid-Hollandlaan, Velostrada, ondergrondse stalling Buitenhof stalling CS

Smart city: Park & Ride, Park & Bike 

Electrisch rijden / infra

Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling (20%)

PM

Gebiedsontwikkeling voor extra kwaliteit, zoals meer groen, hoogwaardige kwaliteit openbare ruimte en betaalbare woningbouw

Energiefonds revolverend (30%)

PM

Realiseren energietransitie structureel in revolverend energietransitiefonds: hiermee wordt het isoleren en verduurzamen van huizen voorgefinancierd.
- Isoleren woningen (icl. Weghalen schimmelmuren)
- komende collegeperiode 25000-30000 bestaande woningen (nagenoeg) vh gas af
- Subsidieregeling groene daken uitbreiden

Subtotaal Beklemmingen

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -